pece a emisie

Spotrebiče na spaľovanie dreva sa neraz prezentujú ako veľký prispievatelia smogu počas zimných mesiacoch.  Skutočnosť je však taká, že spaľovanie dreva môže byť veľmi čistý zdroj energie s malou produkciou emissií. 

Ako vidieť, môžu byť moderné spotrebiče na drevo len veľmi malým zdrojom produkcci tzv. malých prachových častíc (PM), ktorým sa v posledných rokoch venuje zvýšená pozornosť. Navyše si treba uvedomiť, že PM zo spaľovania dreva (pri správnej prevádzke spotrebiča) sú oveľa menej zaťažujúce zdravie človeka, ako PM zo spaľovania napr. nafty v motorových vozidlách.

Kvalitu horenia a tým aj na produkciu množstva emisií ovplyvňujú

  1. Kvalita spotrebiča

Moderné kachľové pece majú dnes už mnohonásobne nižšiu produkciu emisií ako staršie spotrebiče 2).  Enviroportál.sk  uvádza, že rôzne spotrebiče majú pri spaľovaní dreva v produkcii tuhých znečisťujúcich látok viac ako 7 násobné rozdiely. Podľa testovaní rôznych spotrebičov  boli pri spaľovaní dreva namerané až 30 násobné rozdiely v produkcii emisií PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky,  z ktorých viaceré sú karcinogénne) 3).  To znamená, že nekvalitný zdroj dokáže vyprodukovať za jeden deň svojej prevádzky toľko týchto emisií, ako kvalitný spotrebič za celý mesiac.

 

  1. Kvalita (druh) paliva

Pri porovnávaní rôznych druhov palív (drevo, čierne a hnedé uhlie), bola produkcia rôznych druhov emisií spaľovaním uhlia niekoľkonásobne vyššia oproti množstvu emisií pri spaľovaní dreva. 4), 5).

Pri spaľovaní dreva je zase dôležitá jeho dostatočná vysušenosť (vlhkosť pod 20%). Pri meraniach sa ukázalo, že produkcia jedovatého CO spaľovaním mokrého dreva výrazne rastie 6). Navyše na dosiahnutie takého tepelného výkonu ako sa dá získať zo suchého dreva, je potrebné spáliť až dvojnásobok surového dreva.

 

  1. Správnosť obsluhy

Pri spotrebičoch na tuhé palivo je základnou podmienkou čo najnižšej produkcie emisií, ich správna obsluha. Pri kachľových peciach je dôležité už aj samotné zakurovanie: založením ohňa zhora môže aj niekoľkonásobne znížiť počiatočnú produkciu emisií.

Avšak to najpodstatnejšie je, aby horenie prebiehalo pri dostatočnom prívode vzduchu pre horenie; v prípade, že sa tak nedeje, môže produkcia emisií vzrásť 100-násobne oproti správnej prevádzke. 7)

To znamená, že jedno veľmi zlé horenie môže vyprodukovať toľko emisií ako všetky správne kúrenia počas niekoľkých mesiacov dohromady.

 

 V krajinách, ktoré dlhodobo sledujú kvalitu ovzdušia a kde sú zároveň kachľové pece dôležitým zdrojom vykurovania (Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko,...), prešli kachľové pece v posledných desaťročiach významným vývojom. Na základe mnohých testov, meraní  a nových vynálezov boli stanovené pravidlá pre konštrukciu a prevádzku pecí tak, aby produkcia všetkých ich emisií spĺňala prísne hraničné hodnoty, ktoré boli v týchto krajinách striktne zavedené a ktoré sa postupne sprísňujú (niečo podobné ako boli pre autá postupne stanovené emisné normy EURO I.-VI.).  Tieto pravidlá pre stavby pecí sú zakotvené v európskej norme, ktorá je platná aj na Slovensku. Pokiaľ je pec navrhnutá (prepočítaná) a postavená podľa týchto pravidiel, majiteľ získa spotrebič so skutočne nízkou produkciou emisií. Je potom už len na ňom, aby to správnym palivom a správnou obsluhou zabezpečil.  

 

2)  http://www.kachelofenverband.com/2010/04/particle-emissions-are-a-contro...

3) Chemické listy 105, 2011, kolektív VŠ báňské, TU Ostrava: Bilance emisií znečisťujících látek z malých zdrojú znečisťování..., str.853,

4) Energie z biomasy V – odborný seminář, Brno 2006, kolektív Fakulty technologie a ochrany prostředí VŠCHT Praha: Emise hlavních znečisťujících látek při spalování tuhých paliv...

5) prof. Ing. Jandačka, J. PhD., Žilinnská univerzita: Spaľovanie uhlia...,  2015, str. 15,

6) kolektív Fakulty ekológie TU Zvolen: Spaľovanie drevného odpadu..., 1993, str. 21,

7) N.Klippel, T.Nussbaumer, Verenum, Zurich: Health relevance of particles from wood combustion..., May 2007, Berlin,